Fundusz Sołecki Podzielony !

3 września 2020 r. na boisku sportowym odbyło się zebranie wiejskie podczas którego uczestnicy przegłosowali i zarazem zaaprobowali propozycje przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego 2021 przedstawionych przez sołtysa a wypracowanych podczas zebrania rady sołeckiej i zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni.

                                                                                               P R O T O K Ó Ł

 

z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rakownia odbytego w dniu 03 września 2020 roku

 

Zebranie wiejskie rozpoczęło się o godz. 18.00 i trwało do godz. 19.30

Porządek Zebrania:

 1. Powitanie mieszkańców.
 2. Wybór protokolanta zebrania.
 3. Zgłaszanie zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok (propozycja sołtysa, rady sołeckiej lub wniosek 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, dyskusja),
 4. Podjęcie uchwały o przyjęciu do realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie zebrania.

 

Porządek zebrania został zatwierdzony ilością głosów: „za” 22, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0.

 

 1. Zebranie otworzył i przewodniczył sołtys Grzegorz Piotrzkowski
 2. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa Rakownia w liczbie 22 osób (lista obecności w załączeniu).
 3. Protokolantem zebrania został wybrany Pan Andrzej Kowalewski
 4. Streszczenie przebiegu zebrania:

Po powitaniu przybyłych na zebranie mieszkańców sołectwa, sołtys przedstawił porządek zebrania i poddał go pod głosowanie. Porządek został przyjęty jednogłośnie tak samo jak kandydatura Pana Andrzeja Kowalewskiego na protokolanta zebrania. Kolejnym punktem porządku obrad było przedstawienie projektów zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2021r. Z budżetu gminy dla naszego sołectwa na rok 2021 wyodrębniono kwotę 39.244,00 zł. Sołtys zaproponował po uzgodnieniu z radą sołecką następujące zadania: 1. Zakup paliwa i materiałów do kosiarki – 700,00 zł 2. Serwis kosiarki (usługa)

– 500,00 zł 3. Zakup usług do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Rakowni – 1.500,00 zł 4. Zakup sortów mundurowych dla OSP Rakownia – 2.000,00 zł 5. Zakup monitoringu placu zabaw – 4.000,00 zł 6. Utwardzenie i remont dróg gruntowych – 23.544,00 zł 7. Wykonanie projektu oświetlenia dla zaprojektowanej ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Zielonczanej w Rakowni do ul. Bernarda Kłosa w Murowanej Goślinie – 7.000,00 zł. Na pytanie co z propozycjami odnośnie wykonania toru rowerowego dla młodzieży oraz z budową spowalniaczy w ciągu ul. Goślińskiej, sołtys odpowiedział, że do budowy toru jest potrzebny odpowiedni projekt, a budowa spowalniaczy pochłonęłaby prawie cały fundusz sołecki. Po krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania nad poszczególnymi propozycjami. Pierwsze sześć propozycji zostało przyjęte przez aklamację a przy ostatniej propozycji odnośnie projektu oświetlenia trzy osoby wstrzymały się.

 1. Po opracowaniu wniosku o realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego wraz z uzasadnieniem (wniosek stanowi załącznik do protokołu) poddano pod głosowanie jawne projekt uchwały, w wyniku którego:

22 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

 

Zebranie Wiejskie Sołectwa Rakownia podjęło Uchwałę Nr 1/2020 w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego w 2021 roku (uchwała stanowi załącznik do protokołu).

 1. W wolnych wnioskach głos zabrali:

 

Radny Pan Piotr Tecław który stwierdził, że budowa spowalniaczy będzie bardziej ekonomiczna jeśli będzie ona prowadzona razem z budową ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Goślińskiej, sołtys odnośnie toru rowerowego powiedział, że bez profesjonalnego projektu przeznaczenie na ten pomysł pieniędzy jest nierozsądne, bo kto weźmie na siebie odpowiedzialność jak komuś stanie się krzywda.

Po krótkiej dyskusji sołtys podziękował uczestnikom zebrania za udział i tym akcentem zakończył zebranie.

 

 

 

 

Przy sporządzaniu protokołu obecni byli:

1) Protokołujący Zebranie  Andrzej Kowalewski

                                                       ( nazwisko i imię)                                                                   (podpis)

2) Prowadzący Zebranie  Grzegorz Piotrzkowski