Pieniądze z funduszu sołeckiego rozdzielone.

W czwartek 05 września 2019 r. o godzinie 19.00 odbyło się zebranie wiejskie w sprawie wyboru zadań do sfinansowania z funduszu sołeckiego na 2020 r.  Kwota dostępna do podziału to 34.594,98.  W tym roku pierwszy raz do sołtysa został złożony wniosek poparty przez grupę mieszkańców dotyczący zakupu defibrylatora za kwotę blisko 10.000,00 zł. (wniosek wraz z listą osób popierających wniosek jest u sołtysa, nie będzie opublikowana ze względu na RODO) Szczegóły wniosku w dalszej części wpisu w protokole. Pierwszy też raz od czasu organizowania głosujący wypowiedzieli się negatywnie na temat przeznaczenia symbolicznej w końcu kwoty, bo 500,00 zł. na organizację turnieju tenisa stołowego dla mieszkańców Rakowni.

 

P R O T O K Ó Ł

z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rakownia
przeprowadzonego w dniu 05 września 2019 roku

Zebranie wiejskie rozpoczęło się o godz. 19.00 i trwało do godz. 21.00.
Porządek Zebrania:
1. Powitanie mieszkańców.
2. Wybór protokolanta zebrania.
3. Zgłaszanie zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok (propozycja sołtysa, rady sołeckiej lub wniosek 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, dyskusja),
4. Podjęcie uchwały o przyjęciu do realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.
5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie zebrania.

Porządek zebrania został zatwierdzony ilością głosów: „za” 35, „przeciw” 0.., „wstrzymujących się” …0.

1. Zebranie otworzył(a) i przewodniczył(a) sołtys Grzegorz Piotrzkowski
2. W zebraniu wzięło udział …35. osób (lista obecności w załączeniu).
3. Protokolantem zebrania został(a) wybrany(a) Andrzej Kowalewski
4. Streszczenie przebiegu zebrania:
O godzinie 19.00 sołtys powitał mieszkańców przybyłych na zebranie i poinformował, że w związku z brakiem kworum zebranie rozpocznie się zgodnie ze statutem piętnaście minut później. Po upływie 15 minut prowadzący zebranie przedstawił zebranym porządek zebrania, a następnie przystąpiono do wyboru protokolanta. Protokolantem został wybrany jednogłośnie 35 głosami za, Pan Andrzej Kowalewski. Kolejnym punktem było zatwierdzenie porządku zebrania który również uzyskał pozytywną aprobatę 35 głosów za. Po tych formalnościach sołtys poinformował mieszkańców zebranych w świetlicy, że na 2020 rok dla sołectwa Rakownia została przeznaczona kwota 34.594,98 i przedstawił propozycje zadań jakie zostały wypracowane wspólnie z radą sołecką podczas zebrania rady. Zadania to : 1- organizacja „Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Sołtysa Rakowni” za kwotę 500,00 zł, 2 – organizacja festynu „Dzień Kobiet na Świeżym Powietrzu” za kwotę 1500,00 zł, 3 – organizacja „Festynu sportowego z okazji Dnia Dziecka” za kwotę 3000,00 zł, 4 – zakup butów używanych podczas akcji bojowych dla członków OSP Rakownia za kwotę 1000,00 zł, 5 – doposażenie placu zabaw przez zakup sześciokąta gimnastycznego „Boston” w wersji metalowej za kwotę 6000,00 zł, 6 – pozostałą kwotę 22594,98 przeznaczyć na utwardzanie dróg gruntowych płytami betonowymi. W tym roku pierwszy raz wpłynął wniosek mieszkańców z propozycją zakupu z funduszu sołeckiego „defibrylatora AED Lifepak CR 2 wraz ze skrzynką Rotaid (wzmocnioną z płytą podgrzewającą) za kwotę 9850,00 zł. Po przedstawieniu propozycji nadszedł czas na uzasadnienie zadań. O ile pierwsze cztery zadania wpisały się już niejako na stałe do corocznych zadań sołectwa to zakup urządzenia na plac zabaw podyktowany był tym, że urządzenia drewniane które były na placu zabaw ze względu na stan zużycia zostały zlikwidowane. Również konieczność utwardzania dróg nie wzbudziła sprzeciwu i pytań nie było. Po wystąpieniu sołtysa głos zabrał Pan Marcin Sydor. Pan Marcin był pomysłodawcą wniosku o zakup defibrylatora i jako ratownik medyczny (przede wszystkim mieszkaniec Rakowni) przedstawił zebranym uzasadnienie dla zakupu tego urządzenia. Opieka zdrowotna i bezpieczeństwo doskonale wpisują się w zadania gminy Murowana Goślina, a zatem i w zadania sołectwa Rakownia.
Uzasadnieniem zakupu defibrylatora AED Lifepak CR2 jest potrzeba zapewnienia mieszkańcom miejscowości Rakownia szybkiego dostępu do defibrylacji, która jest najważniejszym elementem działania ratowniczego podczas nagłego zatrzymania krążenia. Skuteczność użycia takiego defibrylatora wynosi ok. 70 % szans na uratowanie człowieka pod warunkiem, że zostanie użyty w przeciągu 3 minut. Kolejne minuty obniżają skuteczność powodzenia czynności resuscytacyjnych do 11%, a dalej do całkowitej ratowniczej porażki – śmierci.
W obecnym czasie zauważa się, że do Nagłego Zatrzymania Krążenia dochodzi w co raz młodszym wieku, kilkanaście dni temu, 10 latek ratował 30 latka, o czy można było przeczytać w lokalnych gazetach.
Obecnie łańcuch przeżycia posiada następujące ogniwa – wczesne rozpoznanie i wezwanie Zespołu Ratownictwa Medycznego (ZRM), aby zapobiec nagłemu zatrzymaniu krążenia ( NZK), wczesne rozpoczęcie RKO, aby wydłużyć czas, szybka defibrylacja i opieka po resuscytacyjna. Brak defibrylatora AED zaburza łańcuch przeżycia, obniżając jego siłę do czasu, w którym przyjedzie Zespół Ratownictwa Medycznego.
Realnie trzeba powiedzieć, że ratunek obecnie w NZK uzależniony jest od przyjazdu Zespołu Pogotowia Ratunkowego, a biorąc pod uwagę odległość, najbliższy takowy przyjedzie z Bolechowa, a kolejny z Poznania lub Obornik. Ustawowo czas dotarcia w obszar Rakowni może wynosić od 15 do 20 minut i jest akceptowalny.
Na wynik działań ratowniczych wpłynąć może szybka defibrylacja, dobrej jakości AED oraz manualna pierwsza pomoc. Dlatego tak ważne jest, by takowy AED posiadać. Obecnie gmina Czerwonak oraz Suchy Las posiada takowe urządzenia, w różnych obiektach należących do samorządu, wiele gmin może być przykładem dla naszej w tym względzie. W gminie Murowana Goślina takiego defibrylatora nie ma nigdzie, a jeżeli jest musi być ukryty gdzieś głęboko. Dodam, że nie mówimy tu o AED na wyposażeniu służb – te wykorzystywane są w działaniu służb ratunkowych – nie można ich wziąć i użyć samemu. Defibrylator AED jest bardzo prosty w użyciu i powinien być dostępny dla każdego. Na tym właśnie polega – dostęp do szybkiej defibrylacji.
Wspomniany defibrylator powinien zostać usadowiony między ulicą Jastrzębią, a Dolną, najlepiej w okolicy źródła prądu oraz wifi. Dzięki temu, od tartaku Pana Hałasa, do końca ulicy Sokoła, od ulicy Zielonczanej do końca ulicy Dolnej każdy będzie mógł go pozyskać w ciągu 2 minut jadąc autem.
Lifepak CR2 wyróżnia wiele cech, ale kilka z nich określa go jako najlepszy defibrylator na świecie. Pierwszym, nie koniecznie najważniejszym elementem jest kompatybilność z profesjonalnymi defibrylatorami AED – każdy poznański zespół pogotowia ratunkowego pracuje na Lifepak. Dzięki temu nie trzeba wymieniać elektrod.
Wysoka udowodniona jakość energii daje możliwość kontynuowania działania ZRM na tym sprzęcie – co optymalizuje jeszcze bardziej możliwości działania ZRM
CPRInsight to unikatowa umiejętność podejmowania decyzji, co do zasadności defibrylacji podczas uciskania klatki piersiowej. Takiej umiejętności nie posiada obecnie żaden inny defibrylator – nawet profesjonalny.
Dostosowuje głośność komend do poziomu szumów w tle. Innymi słowy, jeżeli w koło jest głośno, ten defibrylator potrafi to uwzględnić.
Tym defibrylatorem można od razu defibrylować dzieci, jeżeli będzie taka potrzeba, operuje w dwóch językach, co może też być przydatne biorąc pod uwagę potencjalne zdarzenie z zagranicznym turystą.
Atutem jest też umiejętność przekazywania informacji o swoim stanie (stan baterii i elektrod), o użyciu i lokalizacji. Co w przypadku potencjalnej kradzieży ułatwia jego odszukanie.
Skrzynia Rotaid to zielona okrągła skrzynka, w której umieszcza się defibrylator. Podłączona do źródła prądu daje możliwość utrzymania temperatury. Wzmocniona chroni urządzenie przed kurzem, wodą itp. dodatkowo otwarta wydaje sygnał dźwiękowy i jest niezbędna do przechowywania urządzenia na zewnątrz.

Podsumowując urządzenie takie jak defibrylator AED jest niezbędne dla podniesienia przeżywalności pacjentów w Nagłym Zatrzymaniu Krążenia i jest kluczową interwencją. Dodać mogę w wniosku, że każdy pacjent, który był defibrylowany natychmiast przez moją osobę, wracał do stanu pierwotnego więc nie jest to tylko pusta statystyka.
Sołectwo Rakownia może być wzorem do naśladowania dla całej gminy, defibrylator jest dla jego mieszkańców urządzeniem niezbędnym i warto w niego inwestować.
Po prezentacji z sali padło kilka pytań dotyczących umiejscowienia oraz eksploatacji defibrylatora. Pan Marcin odpowiedział, że najlepszym punktem byłaby ściana nowej remizy OSP Rakownia gdzie byłby dostęp do źródła prądu i jest to miejsce łatwo dostępne dla wszystkich mieszkańców. Jeżeli chodzi o eksploatację to zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnie dwóch szkoleń dla mieszkańców, wbudowany akumulator wytrzymuje 4 lata więc za wcześnie o tym mówić ale po każdym użyciu należy wymienić elektrody których koszt to ok. 250-300 zł. Jeżeli nie znajdzie się osoba która sfinansuje zakup elektrod (np. z wdzięczności za uratowanie życia) to p. Marcin zobowiązał się do ich zakupu. Przed głosowaniem p. Michał Hałas zadał sołtysowi pytanie o kolejność głosowania zadań na co sołtys odpowiedział, że będą głosowane propozycje sołtysa i rady sołeckiej a potem propozycje obywatelskie. Pan Michał Hałas stwierdził, że chce aby propozycja zakupu defibrylatora była głosowana jako pierwsza na co sołtys odpowiedział, że to bez różnicy bo pieniądze na zakup defibrylatora mogą być zabrane tylko z zadania utwardzanie dróg bo z innych zadań i tak by pieniędzy nie wystarczyło. Po zakończeniu dyskusji sołtys Grzegorz Piotrzkowski zarządził głosowanie nad przedstawionymi propozycjami zadań w ramach funduszu sołeckiego na 2020 r. Jako pierwsza była głosowana propozycja zakupu defibrylatora za kwotę 9850,00 zł i uzyskała: za 32 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 3 osób. Wyniki kolejnych głosowań przedstawiały się następująco: Festyn sportowy z okazji Dnia Dziecka za 32 przeciw 0 wstrzymało się 3 ,Festyn z okazji Dnia Kobiet za 21 przeciw 0 wstrzymało się 14, Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Sołtysa Rakowni za 15 przeciw 0 wstrzymało się 19, doposażenie placu zabaw w urządzenie o nazwie Boston w wersji metalowej za 31 przeciw 2 wstrzymało się 2, zakup butów dla OSP Rakownia za 30 przeciw 0 wstrzymało się 5, utwardzanie dróg gruntowych płytami betonowymi (kwota pomniejszona o kwotę zakupu defibrylatora oraz powiększona o kwotę na organizację turnieju tenisa stołowego o puchar sołtysa Rakowni które to zadanie nie uzyskało akceptacji zebranych 22594,98 – 9850,00 + 500,00 = 13244,98) za 30 przeciw 1 wstrzymało się 1. Na tym głosowanie zakończono.
5. Po opracowaniu wniosku o realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego wraz z uzasadnieniem (wniosek stanowi załącznik do protokołu) poddano pod głosowanie jawne projekt uchwały, w wyniku którego:
……35….. głosów „za”
………0….. głosów „przeciw”
………0…… głosów „wstrzymujących się”

Zebranie Wiejskie Sołectwa Rakownia podjęło Uchwałę Nr 1/2019 z dnia 05 09 2019 w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego w 2020 roku (uchwała stanowi załącznik do protokołu).
6. W wolnych wnioskach głos zabrali rodzice dzieci dojeżdżających do szkoły a których zajęcia rozpoczynają się dopiero po dwóch lub trzech godzinach od przyjazdu do szkoły. Pytali dlaczego nie ma kolejnego transportu do szkoły ok. godziny 9.30. Obecny na sali radny p. Tecław prosił aby wszyscy zainteresowani rodzice wpisali się na listę a on przekaże ją Pani dyrektor szkoły i może uda się zmienić plan zajęć albo wspólnie z burmistrzem i radą gminy postarają się rozwiązać ten problem, niestety ale w kasie urzędu brak pieniędzy na dodatkowy kurs autobusu.

Na tym zebranie zakończono.

Przy sporządzaniu protokołu obecni byli:
1) Protokołujący Zebranie …Kowalewski Andrzej…..

2) Prowadzący Zebranie ……Piotrzkowski Grzegorz…..