Sprawozdanie z działalności sołtysa kadencji 2015 – 2019.

Szanowni mieszkańcy sołectwa Rakownia

Mija już czwarty rok od czasu kiedy to na zebraniu wiejskim w dniu 26 marca 2015 roku mieszkańcy powierzyli mi pełnienie funkcji sołtysa naszej miejscowości. Przedstawiając się dodałem, że priorytetem dla mnie będzie poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Po blisko czterech latach przyszedł czas na podsumowanie mojej działalności jako sołtysa oraz rady sołeckiej, która mnie w tej działalności wspomagała oraz kontrolowała. Zgodnie ze statutem co roku odbywało się kilka spotkań rady sołeckiej, jak też i zebrań wiejskich. Wprawdzie statut zobowiązywał do dwóch zebrań wiejskich ale jak pokazało życie to było ich więcej bo i spraw do omówienia było sporo. Na jednym z pierwszych zebrań poprosiłem aby osoby które chcą otrzymywać wiadomości o ważnych wydarzeniach dotyczących sołectwa podały nr telefonu na który będę wysyłał wiadomości dotyczące np. zebrań. Był to pierwszy krok na drodze do dotarcia z informacją do większej ilości mieszkańców. Kolejnym było założenie oraz prowadzenie strony internetowej sołectwa wraz z profilem na facebooku. Na stronie są regularnie umieszczane informacje dotyczące sołectwa.

 Teraz kilka faktów. W pierwszym roku mojej kadencji zakupiono urządzenie do ćwiczeń na wolnym powietrzu, podwójny chodziarz, które zamontowano na boisku przy ul. Sowiej. Przy współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Rakowni w ramach programu „Aktywne Sołectwa” poszerzono utwardzenie drogi Jastrzębiej z 3 do 4 m. Na wiosnę każdego roku, w tym również jest to planowane, z inicjatywy OSP Rakownia przeprowadzane było sprzątanie naszej wsi, bo wiadomo w czystym otoczeniu przyjemniej się żyje. Podczas dożynek gminnych w Długiej Goślinie zupa serowo-porowa przygotowana przez nasze reprezentantki została uznana za najsmaczniejszą. We wrześniu 2015 roku napisałem pismo do burmistrza M i G Murowanej Gośliny o konieczności budowy chodnika wzdłuż ulicy Goślińskiej, w tej samej sprawie napisałem pismo do starosty powiatowego, ponieważ wtedy była to droga powiatowa. Na obydwa pisma otrzymałem odpowiedź, że ze względu na brak funduszy sprawa będzie rozpatrywana w późniejszym terminie. W tym samym terminie wystosowałem pismo do starosty w sprawie wymalowania linii wzdłuż ulicy goślińskiej, linie zostały namalowane po położeniu nowej nawierzchni. Na początku września 2015 roku odbyło się zebranie wiejskie w sprawie podziału funduszu wiejskiego na 2016r. To właśnie na tym zebraniu zapadła decyzja o pobudowaniu na boisku wiaty. O budowie wiaty rozmawialiśmy wcześniej kilkukrotnie na spotkaniach rady sołeckiej na które zapraszaliśmy fachowców celem skonsultowania kosztów tej inwestycji z naszym budżetem. Obojętnie jak byśmy nie przymierzali to i tak zawsze pieniędzy brakowało, już się wydawało że starczy a tu jakieś dodatkowe koszty powstawały. To, że wiata której zazdrości nam cała gmina w końcu powstała, jest zasługą przede wszystkim wykonawcy pana Przemysława Reszeli, który stwierdził, że po kosztach ale dla Rakowni to postawi i Pana Burmistrza Dariusza Urbańskiego, który kiedy się okazało, że brakuje pieniędzy na dokończenie konstrukcji zgodził się wyjątkowo przesunąć część funduszu sołeckiego z następnego roku. W roku 2016 podczas obchodów dnia dziecka, zorganizowanego przy współpracy z OSP Rakownia, naszymi Paniami zrzeszonymi w nieformalnej grupie działania Aktywne Babki oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Rakowni po raz pierwszy zagościł turniej strzelania z wiatrówki. Cieszył się on dużym zainteresowaniem chociaż jego wprowadzenie, a był to mój pomysł, spotkało się ze sprzeciwem części rady sołeckiej.

 Rok 2016 to kolejny rok w którym z pieniędzy uzyskanych z programu aktywne sołectwa udało się utwardzić gruzem część ulicy Szpaka od kaplicy do ul Dolnej. 26 października tego samego roku, na boisku w obecności Burmistrza został wbetonowany w stopę pod słupem akt erekcyjny naszej wiaty. Na festynie z okazji dnia św. Jakuba Pani Bożena Zellner reprezentująca nasze sołectwo zajęła 3 miejsce w konkursie na najlepszy placek drożdżowy, uzyskana nagroda została przeznaczona na potrzeby budowy wiaty. 19 sierpnia w świetlicy odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy Inea w sprawie budowy przyłączy światłowodowych. We wrześniu po raz pierwszy na boisku odbył się festyn „święto pyry”. Była to pierwsza impreza tego typu w Rakowni, zorganizowana przez sołtysa i radę sołecką, OSP Rakownia i Aktywne Babki, a jej pomysłodawcą była Pani Bożena Zellner. Podczas zebrania wiejskiego na którym podejmowano decyzję o wydatkowaniu funduszu wiejskiego na 2017 r.  cały dostępny fundusz przeznaczono na dokończenie budowy wiaty. Wzorem lat ubiegłych tak i w roku 2016 Rakownia wystawiła reprezentacje sportowe na zawody w ramach turnieju jednostek samorządu pomocniczego i zajęła w tej rywalizacji drugie miejsce otrzymując w nagrodę 5.000.00 zł. Zakończono również pierwszy etap budowy wiaty na boisku.

W styczniu w roku 2017 odbyło się zebranie wiejskie w sprawie wydatkowania pieniędzy z nagrody za udział w turnieju jednostek samorządu pomocniczego. Pieniądze przeznaczono na zakup Warnika 638 zł a cała pozostałą kwotę przeznaczono na dokończenie budowy wiaty. 29 stycznia z inicjatywy sołtysa po raz pierwszy w naszej wsi został zorganizowany w świetlicy „Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Sołtysa Rakowni”. W kwietniu kolejny raz spotkaliśmy się podczas sprzątania Rakowni. W maju napisałem pismo w sprawie konieczności wymiany drzwi do małej świetlicy, zostało wymienione pod koniec roku. Również w miesiącu maju a dokładnie 27 podczas festynu z okazji dnia dziecka została uroczyście oddana do użytku wiata na boisku. Otwarcia w asyście zaproszonych gości dokonał burmistrz Dariusz Urbański. Na początku lipca po konsultacji z radą sołecką zwróciłem się do burmistrza Miasta i Gminy z pytaniem w sprawie dofinansowania projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Goślińskiej w Rakowni w wysokości 15.000.00 zł z funduszu sołeckiego na 2018 r.  z prośbą o dołożenie przez urząd brakującej kwoty, bo już wtedy było wiadome, że taki projekt to są koszty o wiele większe. Otrzymałem odpowiedź pozytywną, więc na zebraniu wiejskim taka kwota została na ten cel przeznaczona. Również w lipcu wystosowałem pismo do międzygminnego związku Puszcza Zielonka o naprawę osadzeń studzienek kanalizacyjnych umiejscowionych w jezdni ul. Goślińskiej. Uszczelnienia między studzienkami a asfaltem wykruszyły się już po pierwszej zimie. Kolejną sprawą jaką udało się sfinalizować to wycinka drzew które zasłaniały widok kierowcom wyjeżdżającym z ulicy Sowiej na ul. Goślińską. Po prawie rocznym oczekiwaniu drzewa zostały wycięte. We wrześniu tradycyjnie już na boisku odbyło się „Święto Pyry”. Odbyło się również zebranie w sprawie podziału funduszu wiejskiego. . Na ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie wymieniano nawierzchnię chodnika a zdjętą kostkę wysypano na hałdę obok , więc napisałem pismo do burmistrza o przekazanie tej kostki na boisko gdzie posłużyła nam do ułożenia posadzki pod wiatą. Pod koniec roku zaświeciły przez wszystkich od dawna wyczekiwane nowe lampy.

Rok 2018 tradycyjnie rozpoczęliśmy „Turniejem Tenisa Stołowego o Puchar Sołtysa Rakowni”. W dniu 11 marca sołtys wraz z radą sołecką OSP Rakownia i Stowarzyszeniem Przyjaciół Rakowni wspólnie zorganizowali „Dzień Kobiet” dla mieszkanek naszego sołectwa. 26 marca w świetlicy odbyło się spotkanie z projektantami w sprawie wykonania projektu chodnika wzdłuż ul. Goślińskiej. W kwietniu po raz kolejny z inicjatywy OSP Rakownia posprzątaliśmy naszą wieś. 2 czerwca na boisku odbył się festyn z okazji dnia dziecka. 9 sierpnia w świetlicy odbyło się kolejne zebranie w sprawie rozbudowy sieci światłowodowej. W dniu 4 września 2018 r. odbyło się zebranie wiejskie w sprawie podziału funduszu wiejskiego na 2019r. Większość dostępnych funduszy przeznaczono na utwardzanie dróg płytami betonowymi, ale nie zapomniano również o naszej OSP oraz o zakupie kolejnych osłon do wiaty, te które już są zamontowane zostały zakupione z pieniędzy otrzymanych w nagrodę za zajęcie trzeciego miejsca w turnieju jednostek pomocniczych w 2017r. 15 września odbyło się po raz trzeci w Rakowni „Święto Pyry”. Wyjątkowe bo podczas świętowania odbyło się uroczyste wprowadzenie do działań bojowych samochodu jaki otrzymała nasza jednostka OSP. W październiku odbyły się wybory samorządowe. Rakownia po raz pierwszy uzyskała prawa samodzielnego okręgu wyborczego. Lokal wyborczy został zlokalizowany w małej świetlicy. 100 lecie odzyskania niepodległości świętowaliśmy 11 listopada przy ognisku na boisku przy ul. Sowiej. W noc sylwestrową już po raz drugi mieszkańcy, którzy mieli na to ochotę mogli wspólnie powitać nowy rok pod gwiazdami na boisku przy ul. Sowiej.

Trzeciego lutego 2019 roku odbył się „Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Sołtysa Rakowni”. W dniu 10 marca w świetlicy, OSP Rakownia, Sołtys i Rada Sołecka oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni wspólnie ugościli Panie, mieszkanki naszego sołectwa z okazji „Dnia Kobiet”.  W czasie pełnienia przeze mnie funkcji sołtysa nasze sołectwo co roku było reprezentowane na dożynkach gminnych. W lutym 2016 roku po raz pierwszy oficjalnie zostaliśmy poinformowani przez burmistrza Dariusza Urbańskiego, że w Rakowni będzie rozbudowywana sieć wodociągowa. Projekt został wykonany na początku 2018 r. Z innych prac wykonanych na rzecz sołectwa należy wymienić postawienie tablicy z mapą miejscowości, zakup ze środków funduszu wiejskiego nowej metalowej huśtawki na plac zabaw przy świetlicy, wykonanie skoczni w dal na boisku, przez trzy lata ze środków sołectwa utrzymywaliśmy płytę boiska. Przez ostatni rok o boisko dbał zarządca boiska czyli Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni. W tym miejscu należy dodać, że od stycznia 2019  roku boisko przeszło na powrót w zarząd gminy czyli inaczej mówiąc sołtysa i rady sołeckiej. Jeżeli chodzi o fundusze to decyzja o ich wydatkowaniu zawsze należała do zebrania wiejskiego a nad ich prawidłowym rozliczaniem pieczę stanowił Urząd Miasta i Gminy.

 Wydarzenia które zostały w sprawozdaniu wspomniane są dokładniej opisane na stronie internetowej sołectwa gdzie dołączono do nich zdjęcia. Należy dodać że w sołectwie działo się więcej, bo nie tylko sołtys ale i pozostałe organizacje działają dla dobra mieszkańców. Wspomnieć można np. spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni „Łączy nas historia” czy wizytę Prymasa Polski którego przy kaplicy powitał Sołtys. Aktywne Babki oraz OSP Rakownia czynnie pomagały podczas organizowania imprez czy festynów.

Dziękuję wszystkim którzy pomagali mi w moich działaniach na rzecz naszego sołectwa, dziękuję wszystkim organizacjom które mnie w tej pracy wspomagały, dziękuję również mieszkańcom którzy nie należą do tych organizacji a również nie stronili od pracy na rzecz naszej wsi, dziękuję radzie sołeckiej której członkowie w mniejszym lub większym stopniu pomagali w pracy sołtysa i oczywiście dziękuję Burmistrzowi Dariuszowi Urbańskiemu, bo to dzięki dobrej współpracy udało się tyle osiągnąć.

Z poważaniem, sołtys Grzegorz Piotrzkowski