PODZIAŁ FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2022 ROK

Szanowni Państwo w środę 01 września 2021 o godzinie 18.00 odbyło się na boisku sportowym przy ul. Sowiej w Rakowni zebranie wiejskie sołectwa Rakownia w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na zadania do wykonania w 2022 roku.

Protokół z zebrania.

P R O T O K Ó Ł

 

z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rakownia

odbytego w dniu 01 września 2021 roku

 

Zebranie wiejskie rozpoczęło się o godz. 18.00 i trwało do godz. 19.30

Porządek Zebrania:

 1. Powitanie mieszkańców.
 2. Wybór protokolanta zebrania.
 3. Zgłaszanie zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok (propozycja sołtysa, rady sołeckiej lub wniosek 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, dyskusja),
 4. Podjęcie uchwały o przyjęciu do realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie zebrania.

 

Porządek zebrania został zatwierdzony ilością głosów: „za” 35, „przeciw”0, „wstrzymujących się” 0..

 

 1. Zebranie otworzył i przewodniczył sołtys Grzegorz Piotrzkowski
 2. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa Rakownia w liczbie 35 osób (lista obecności w załączeniu).
 3. Protokolantem zebrania został wybrany Pan Andrzej Kowalewski
 4. Streszczenie przebiegu zebrania:

Po powitaniu przybyłych na zebranie mieszkańców sołectwa, sołtys przedstawił porządek zebrania i poddał go pod głosowanie. Porządek został przyjęty jednogłośnie tak samo jak kandydatura Pana Andrzeja Kowalewskiego na protokolanta zebrania. Kolejnym punktem porządku obrad było przedstawienie projektów zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2022r. Z budżetu gminy dla naszego sołectwa na rok 2022 wyodrębniono kwotę 43.847,67 zł. Sołtys przedstawił zadania do realizacji których propozycje przedstawili mu wcześniej mieszkańcy oraz te które są niejako stałą pozycją wydatkową z funduszu sołeckiego

1. Zakup paliwa i materiałów do kosiarki – 900,00 zł 2. Serwis kosiarki (usługa)- 600,00 zł 3. Zakup usług i materiałów do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Rakowni – 3.500,00 zł 4. Zakup sortów mundurowych dla OSP Rakownia – 6.000,00 zł 5. Wynajem nauczyciela który poprowadzi dodatkowe zajęcia dla dzieci z Rakowni. Szacowane koszty związane z realizacją przedsięwzięcia – zakup usług5.000,00zł 6. Organizacja  festynu sportowo-rekreacyjnego „Orientacja Na Rakownię” Szacowany koszt związany z realizacją zadania –  zakup usług -2.000,00zł   7.Utwardzenie i remont dróg gruntowych – 25.847,67zł.

Następnie sołtys przedstawiał kolejno propozycje, wnioskodawcy przedstawiali argumenty za swoją propozycją i odpowiadali na pytania, po czym dana propozycja podlegała przegłosowaniu. Krótka dyskusja wywiązała się podczas omawiania propozycji dotyczącej organizacji festynów dla mieszkańców Rakowni. Sołtys zaproponował kwotę na zakup usług oraz materiałów 2.000,00zł. Większość obecnych na zebraniu stwierdziła, że wszystko zdrożało i w przyszłym roku będzie to zdecydowanie zbyt mała kwota i dlatego należy ją zwiększyć przynajmniej o 1500,00 zł do kwoty 3.500,00zł i tak też to przegłosowano. Prawie wszystkie propozycje zostały przegłosowane jednogłośnie 35 głosów za oprócz propozycji którą przedstawił przed zebraniem sołtysowi prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni. Była to propozycja dotycząca wynajmu nauczyciela który poprowadzi dodatkowe zajęcia dla dzieci z Rakowni.  Wzbudziła ona w części zebranych spore emocje, dały się słyszeć głosy że od tego jest 500+ , że to obowiązek rodziców ale że mieści się to w zadaniach własnych gminy sołtys poddał wniosek pod głosowanie. Wynik to 19 głosów za, 5 wstrzymujących się i 11 głosów przeciw. Po tym głosowaniu sołtys zapytał obecnego na zebraniu zastępcę prezesa Stowarzyszenia czy Stowarzyszenie występuje o fundusze zewnętrzne bo taka była i jest idea powołania Stowarzyszeń i czy takiego zadania nie można by sfinansować w ten właśnie sposób. Pan wiceprezes odpowiedział, że owszem występują o fundusze ale procedura jest długotrwała i skomplikowana na co prowadzący zebranie sołtys odparł, że pieniądze z funduszu sołeckiego też będą dostępne dopiero w lutym przyszłego roku.

Przy głosowaniu o przyznanie kwoty 2.000,00zł na organizację biegu na orientację 31 osób było za 3 się wstrzymały a 1 była przeciw.

 1. Po opracowaniu wniosku o realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego wraz z uzasadnieniem (wniosek stanowi załącznik do protokołu) poddano pod głosowanie jawne projekt uchwały, w wyniku którego:

35 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

 

Zebranie Wiejskie Sołectwa Rakownia podjęło Uchwałę Nr 1/2021 w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego w 2022 roku (uchwała stanowi załącznik do protokołu).

 1. W związku z oszczędnościami podczas realizacji zadania „Wykonanie projektu oświetlenia dla zaprojektowanej ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Zielonczanej w Rakowni do ul. Bernarda Kłosa w Murowanej Goślinie” z funduszu sołeckiego na 2021 rok w wysokości 1800,00zł sołtys przedstawił propozycję żeby ww. kwotę przeznaczyć na naprawę ławostołów z których część jest w kiepskim stanie a nowy to koszt około 1000,00zł. Zebrani przegłosowali propozycję 35 głosami za.
 2. Po opracowaniu wniosku o zmianę przeznaczenia funduszy z oszczędności podczas realizacji zadań z funduszu sołeckiego sołectwa Rakownia na 2021r zebrani przegłosowali projekt uchwały w wyniku którego

35 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

Zebranie Wiejskie Sołectwa Rakownia podjęło Uchwałę Nr 2/2021 w sprawie w sprawie zmiany przedsięwzięcia oraz przeznaczenie oszczędności w ramach funduszu sołeckiego na 2021 r.

(uchwała stanowi załącznik do protokołu).

 

 

Po krótkiej dyskusji sołtys podziękował uczestnikom zebrania za udział i tym akcentem zakończył zebranie

 

 

 

 

Przy sporządzaniu protokołu obecni byli:

1) Protokołujący Zebranie  Andrzej Kowalewski

                                                       ( nazwisko i imię)                                                                  (podpis)

2) Prowadzący Zebranie  Grzegorz Piotrzkowski