Zebranie Wiejskie 07 09 2022

W dniu 07 września 2022 roku o godzinie 18.00 odbyło się pod wiatą na boisku sportowym zebranie wiejskie w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2023 rok.

                                          

Skrót z przebiegu zebrania Wiejskiego Sołectwa Rakownia odbytego w dniu 07 września 2022 roku

Zebranie wiejskie rozpoczęło się o godz. 18.00 i trwało do godz. 19.30

Porządek Zebrania:

 1. Powitanie mieszkańców.
 2. Wybór protokolanta zebrania.
 3. Zgłaszanie zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok (propozycja sołtysa, rady sołeckiej lub wniosek 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, dyskusja),
 4. Podjęcie uchwały o przyjęciu do realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie zebrania.

 

Porządek zebrania został zatwierdzony ilością głosów: „za” 26, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0.

 

 1. Zebranie otworzył i przewodniczył sołtys Grzegorz Piotrzkowski
 2. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa Rakownia oraz zaproszeni goście (lista obecności w załączeniu).
 3. Protokolantem zebrania został wybrany Pan Piotr Madeja
 4. Streszczenie przebiegu zebrania:

Na zebranie wiejskie w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2023 rok przybyło 26 mieszkańców (zgodnie z listą obecności) oraz zaproszeni goście . Zastępca burmistrza Pan Radosław Szpot, przewodniczący rady miejskiej Pan Bogusław Frąckowiak oraz Pan Sławomir Malec Starszy specjalista do spraw jednostek pomocniczych. W podwójnej roli na zebraniu była obecna Pani Barbara Florys Kuchnowska która reprezentowała urząd jako szef działu inwestycji ale także jest mieszkanką naszego sołectwa. Po wyborze protokolanta oraz zatwierdzeniu porządku zebrania sołtys Grzegorz Piotrzkowski przedstawił propozycje uzgodnione z radą sołecką oraz wniosek mieszkańców poparty listą mieszkańców zgłoszony do sołtysa celem uwzględnienia w przedsięwzięciach do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok.

 1. Propozycja przeznaczenia kwoty 1000,00 zł na materiały eksploatacyjne do kosiarki oraz 1000,00 zł na serwis kosiarki. Kosiarka służy do utrzymania w należytym stanie płyty boiska,
 2. Propozycja przeznaczenia kwoty 6500,00 zł na zakup stołu zewnętrznego do tenisa stołowego oraz kwoty 2000,00zł na wykonanie mapy do tej inwestycji. Ma ta inwestycja służyć rozwojowi kultury fizycznej wśród młodzieży ale nie tylko.
 • Propozycja przeznaczenia kwoty 6000,00 zł na zakup węży dla jednostki OSP Rakownia oraz 4000,00 zł na zakup części umundurowania dla tejże jednostki.
 1. Propozycja przeznaczenia kwoty 5000,00 zł na wsparcie organizacji biegu Orientacja na Rakownię. Impreza co roku przyciąga ponad setkę uczestników nie tylko z naszej gminy ale z całej polski i jest doskonałą formą promocji naszej gminy oraz sołectwa.
 2. Propozycja przeznaczenia pozostałych pieniędzy w kwocie 22399,09 na utwardzanie dróg gruntowych płytami betonowymi. Każdego roku przeznaczamy znaczącą kwotę na utwardzanie dróg płytami i już widać efekty tego działania. W miejscach które były najbardziej niszczone gdy aura była niesprzyjająca teraz można zaobserwować poprawę stanu dróg. W dalszym ciągu potrzeby są ogromne ale sukcesywnie dążymy do celu.
 3. Propozycja mieszkańców jaka została dostarczona osobiście do sołtysa przez Panią Joannę B. oraz Kamilę K. „Wniosek o przeznaczenie środków z Funduszu Sołeckiego na realizację zadania polegającego na montażu progów zwalniających/poduszek berlińskich przy przystankach autobusowych zlokalizowanych wzdłuż ulicy Goślińskiej”. Koszt inwestycji wnioskodawcy oszacowali na 40000,00 zł. W uzasadnieniu czytamy: kierowcy na ulicy goślińskiej w Rakowni jeżdżą bardzo szybko i niebezpiecznie, często przekraczają dozwoloną prędkość. O tragedię nietrudno. W związku z powyższym istnieje zagrożenie życia dzieci korzystających z ww. przystanków. Montaż ograniczników prędkości- progów zwalniających znacznie ograniczy prędkość na drodze co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa dzieci czekających na autobus jak również innych uczestników ruchu drogowego – pieszych , rowerzystów. Jako mieszkańcy wciąż czekamy na dokończenie budowy chodnika wzdłuż ulicy Goślińskiej. Po realizacji tej inwestycji jak i po montażu progów zwalniających bezpieczeństwo poruszania się ulegnie znacznej poprawie. W trosce o bezpieczeństwo naszych najmłodszych mieszkańców, codziennie korzystających z przystanków autobusowych uważamy, iż montaż progów zwalniających jest konieczny w celu zminimalizowania utraty zdrowia, a nawet życia.

Pod wnioskiem lista około osiemdziesięciu mieszkańców, mieszkańcy wpisali imię i nazwisko bez adresu oraz podpisu. Do wniosku dołączono wydruk zdjęcia poduszki z ceną, brak wyceny montażu, projektu, oznakowania oraz kosztów uzgodnień zmiany organizacji ruchu.

Po przeprowadzonej prezentacji rozpoczęto dyskusję nad poszczególnymi propozycjami. Odnośnie punktu dotyczącego utrzymania kosiarki nie było żadnych wątpliwości ani pytań. Co do propozycji zakupu zewnętrznego stołu do tenisa stołowego to niestety mieszkańcy w znacznej części byli na nie. Nie zadano żadnego pytania a dał się słyszeć nawet głos czy młodzież na pewno potrzebuje stołu do tenisa (przecież osoby starsze też mogłyby sobie pograć). Taki sam los spotkał propozycję dofinansowania biegu Orientacja na Rakownię. Jeżeli chodzi o zakup sprzętu i umundurowania dla strażaków to w tym temacie wszyscy byli jednomyślni na tak. Zdecydowana większość poparła również propozycję wydatkowania pieniędzy na utwardzanie dróg płytami betonowymi. Pewne wątpliwości budziły miejsca gdzie płyty będą ułożone, ale sołtys zapewnił, że miejsca które są wybierane to takie które w czasie opadów są najbardziej narażone na rozjeżdżanie oraz nie jest tam przewidziana w najbliższym czasie żadna inwestycja drogowa. Największa dyskusja się rozpoczęła po prezentacji wniosku mieszkańców dotyczącego montażu progów zwalniających. Na samym początku głos zabrał burmistrz Pan Radosław Szpot i wytłumaczył zebranym, że ten temat był już przerabiany nie tylko w Rakowni ale też w innych sołectwach i niestety ale starostwo zdecydowania mówi takim pomysłom nie. Można oczywiście się uprzeć i zagłosować za tym projektem ale skutek to zablokowanie funduszu sołeckiego na pół roku albo dłużej i nie wiadomo czy cokolwiek potem się da zrobić. Następnie głos zabrała Pani Barbara Florys Kuchnowska i powiedziała, że przecież ten temat był już poruszany na zebraniu w ubiegłym roku i wtedy mówiła o zaprojektowaniu takich spowalniaczy razem z projektem chodnika. Na spotkaniu burmistrza z sołtysem oraz radą sołecką które odbyło się w lutym tego roku w remizie OSP Rakownia był prezentowany projekt na którym ww. progi były wrysowane. Niestety starostwo ten projekt odrzuciło i nakazało ww. progi z projektu usunąć. Na dowód tego Pani Barbara przeczytała pismo od starosty. Wyszło zatem na to, że wystarczyło skontaktować się z urzędnikiem odpowiedzialnym za te sprawy w naszej gminie lub po prostu udać się do urzędu i najpierw o tej sprawie porozmawiać.

Po dyskusji nad propozycjami przystąpiono do głosowania nad poszczególnymi projektami. W związku z tym, że propozycja mieszkańców opiewała na najwyższą kwotę to głosowanie rozpoczęło się od tej propozycji.

Ad VI. – Za 0, przeciw 19, wstrzymało się 7.

Ad I. – Za 23, przeciw 0 , wstrzymało się 3.

AD II. – Za 7, przeciw 13, wstrzymało się 6.

Ad III. – Za 26, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Ad IV. – Za 4, przeciw 8, wstrzymało się 14.

Po tych głosowaniach sołtys poinformował mieszkańców że kwoty z propozycji które nie uzyskały akceptacji zebranych zostaną dodane do kwoty jaka była pierwotnie przeznaczona na utwardzanie dróg i na tę chwilę kwota ta wynosi 35899,09 i o przeznaczeniu takiej kwoty na utwardzanie dróg będziemy głosować. Dodał również, że można by jeszcze z tej kwoty przeznaczyć 2000,00 zł na dwie ściany do wiaty ale uzależnił to od braku sprzeciwu kogokolwiek z zebranych. Niestety propozycja upadła po słowach Pani Joanny B, która stwierdziła, że może by tak zebranie zakończyć i przesunąć je na inny termin a teraz rozejść się do domów to może potem będą inne propozycje. Po takim postawieniu sprawy sołtys zarządził głosowanie nad przeznaczeniem całej kwoty 35899,09 na utwardzenie dróg.

Ad V. – Za 18, przeciw 1, wstrzymało się 5.

 1. Po opracowaniu wniosku o realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego wraz z uzasadnieniem (wniosek stanowi załącznik do protokołu) poddano pod głosowanie jawne projekt uchwały, w wyniku którego:

26 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

 

Zebranie Wiejskie Sołectwa Rakownia podjęło Uchwałę Nr 1/2022 z dnia 07 września 2022 w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego w 2023 roku (uchwała stanowi załącznik do protokołu).

 1. W wolnych wnioskach głos zabrał

Burmistrz Pan Radosław Szpot, który przedstawił mieszkańcom informację na temat inwestycji które będą realizowane w sołectwie. Za około dwa miesiące powinny ruszyć prace związane z budową kanalizacji w ulicach Przepiórki, Sikorki oraz Gawrona. Jest to inwestycja realizowana przez ZM Puszcza Zielonka. Następne inwestycje kanalizacyjne i wodociągowe będą realizowane przez Aquanet w tzw. etapie II który jest obecnie w trakcie opracowywania przetargu. Podczas spotkania z radą sołecką w lutym w remizie OSP Rakownia na wniosek sołtysa o remont ogrodzenia boiska burmistrz obiecał, że takowy będzie zrealizowany i podczas zebrania obecni mogli naocznie się przekonać, że budowa nowego ogrodzenia właśnie została rozpoczęta. Wiadomą rzeczą jest, że nie wszystko można zrobić naraz ale z roku na rok poziom życia mieszkańców przynajmniej jeśli chodzi o infrastrukturę ulega poprawie.

Mieszkańcy poruszyli temat zwiększenia kontroli patroli policji w związku z przekraczaniem prędkości w terenie zabudowanym. Sprawa zostanie przekazana do komendanta KP Murowana Goślina.

Kiedy nie było więcej pytań od zebranych sołtys podziękował wszystkim za udział i zakończył zebranie.