Pieniądze z nagrody podzielone.

W dniu 5 grudnia 2018 r. odbyło się o godzinie 19.00 w świetlicy zebranie wiejskie w sprawie podziału pieniędzy wywalczonych przez uczestników turnieju jednostek samorządu pomocniczego. Za zajęcie IV miejsca otrzymaliśmy 3.500,00 zł.

                                                                                              PROTOKÓŁ

                            z zebrania wiejskiego sołectwa Rakownia przeprowadzonego w dniu 5 grudnia 2018 roku

 

Zebranie wiejskie rozpoczęło się o godz. 19.00 i trwało do godz. 20.00

Porządek Zebrania:

  1. Powitanie mieszkańców.
  2. Wybór protokolanta zebrania.
  3. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu środków finansowych w ramach nagrody za turniej jednostek pomocniczych gminy w 2018 roku, dyskusja.
  4. Zakończenie zebrania

Porządek zebrania został zatwierdzony ilością głosów: „za” 16, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0.

 

  1. Zebranie otworzyła i przewodniczył sołtys Grzegorz Piotrzkowski.
  2. W zebraniu wzięło udział ………16….. osób (lista obecności w załączeniu).
  3. Protokolantem zebrania został wybrany pan Andrzej Kowalewski
  4. Streszczenie przebiegu zebrania:

Po powitaniu mieszkańców oraz wyborze protokolanta sołtys przedstawił porządek zebrania który następnie został jednogłośnie przyjęty przez zebranych podczas głosowania. Na pytanie o propozycje na wykorzystanie pieniędzy w kwocie 3.500,00 zł z nagrody wywalczonej w turnieju j.s.p. pani Agnieszka w imieniu osób grających podczas turnieju w siatkówkę poprosiła o przeznaczenie kwoty 1.000,00 zł. na wynajem sali na której można by pograć w siatkówkę w ciągu roku a nie tylko na turnieju. Pani Agnieszka zaznaczyła, że na treningi mogłyby przychodzić również osoby które nie brały udziału w zawodach. Po propozycji pani Agnieszki sołtys poinformował zebranych, że wraz z Radą Sołecką oraz zarządem Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni podjęto decyzję o rezygnacji przez Stowarzyszenie z zarządzania boiskiem, a co za tym idzie z jego utrzymywania. W związku z tym zaproponował aby pozostałą część nagrody czyli 2.500,00 zł przeznaczyć na utrzymanie boiska oraz na naprawę ogrodzenia i płyty boiska, która w tym roku została zniszczona przez dziki. Więcej propozycji nie było więc po krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania.

  1. Po opracowaniu wniosku o przeznaczenie środków finansowych w ramach nagrody za turniej jednostek pomocniczych gminy w 2018 roku poddano pod głosowanie jawne projekt uchwały, w wyniku którego:

…16. głosów „za”

….0.  głosów „przeciw”

….0.  głosów „wstrzymujących się”

 

Zebranie Wiejskie Sołectwa Rakownia podjęło Uchwałę Nr 1/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych w ramach nagrody za turniej jednostek gminy w 2018 roku (uchwała stanowi załącznik do protokołu).

 

 

 

 

Przy sporządzaniu protokołu obecni byli:

1) Protokołujący Zebranie Andrzej Kowalewski                                              …………….

                                                       ( nazwisko i imię)                                                                  (podpis)

2) Prowadzący Zebranie Grzegorz Piotrzkowski                                              ………………