Protokół z zebrania wiejskiego 27 06 2019

P R O T O K Ó Ł

z zebrania wiejskiego sołectwa Rakownia
przeprowadzonego w dniu 27 czerwca 2019 roku

Zebranie wiejskie rozpoczęło się o godz. 19.00 i trwało do godz. 20.00.
Porządek Zebrania:
1. Powitanie mieszkańców.
2. Wybór protokolanta zebrania.
3. Zmiana przedsięwzięcia oraz przeznaczenie oszczędności w ramach funduszu sołeckiego na 2019 r.
4. Zmiana przedsięwzięć w ramach nagrody za udział w turnieju JSP 2018 roku
5. Podjęcie uchwał i przegłosowanie
6. Zakończenie zebrania

Porządek zebrania został zatwierdzony ilością głosów: „za” 20, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0.

1. Zebranie otworzył i przewodniczył sołtys Grzegorz Piotrzkowski.
2. W zebraniu wzięło udział 20 osób (lista obecności w załączeniu).
3. Protokolantem zebrania został jednogłośnie wybrany p. Piotr Tecław
4. Streszczenie przebiegu zebrania: Na wstępie sołtys poinformował zebranych, że podczas realizacji zadań funduszu sołeckiego poczyniono oszczędności, nie zawsze wynikające z tańszych zakupów czy też rezygnacji z zadań ale przede wszystkim z pozyskania na pewne zadania sponsorów. Zaoszczędzono w ten sposób 552 zł na zadaniu „Turniej tenisa stołowego o puchar sołtysa Rakowni”, 318 zł podczas organizowania „Festynu z okazji dnia kobiet”, 1.685 zł podczas zakupów towarów i usług do organizacji „Festynu z okazji dnia dziecka”. Również podczas realizacji zadań finansowanych z nagrody za udział w turnieju JSP w 2018 r. zaoszczędzono dzięki sponsorom oraz pracy społecznej 800 zł przy rekultywacji płyty boiska i naprawie ogrodzenia. Podczas zebrania rady sołeckiej padła propozycja aby wygospodarowane pieniądze przeznaczyć na zakup mobilnego zestawu nagłośnieniowego za kwotę 1.478 zł oraz na organizację festynu sportowego „Pyrkosz” w kwocie 1077 zł z funduszu sołeckiego na 2019 r. i 800 zł z nagrody za udział w turnieju JSP w 2018 r. Po przedstawieniu przez sołtysa tych propozycji padło pytanie o inną formę wykorzystania dostępnych funduszy, w związku z brakiem innych pomysłów przystąpiono do opracowania wniosków do Burmistrza Miasta i gminy Murowana Goślina. Po przegłosowaniu wniosków sołtys oraz radny p. Tecław przedstawili informację dotyczącą rozpoczynającej się za kilka dni budowy wodociągu w Rakowni. Zgodnie z informacją otrzymaną od wykonawcy wodociąg będzie oddawany do użytku etapami i bardzo ważne jest, żeby wszyscy mieszkańcy mieli podpisane umowy z firmą Aquanet. Pracownicy Aquanetu będą odwiedzali mieszkańców z umowami ale nikt nie będzie tego robił w nieskończoność i po trzykrotnej wizycie albo umowa zostanie podpisana albo przyłącze nie zostanie wykonane. W przypadku braku umów mogą się też pojawić trudności z oddaniem danego odcinka do użytkowania. Radny p. Tecław poinformował też, że wspólnie z sołtysem napisał do p. Burmistrza pismo w sprawie budowy przyłącza wody na boisko sportowe przy ul. Sowiej. Do pisma została dołączona lista poparcia podpisana przez kilkudziesięciu mieszkańców naszej miejscowości.
5. Po opracowaniu wniosku wraz z uzasadnienie o zmianę przedsięwzięcia oraz przeznaczenia oszczędności w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku poddano pod głosowanie jawne projekt uchwały, w wyniku którego:

19 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
1 głosów „wstrzymujących się”

Zebranie Wiejskie Sołectwa Rakownia podjęło Uchwałę Nr 1/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany przedsięwzięcia oraz przeznaczenie oszczędności w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok (uchwała stanowi załącznik do protokołu).

6. Po opracowaniu wniosku o zmianę przedsięwzięć w ramach nagrody za udział w turniej JSP w 2018 roku poddano pod głosowanie jawne projekt uchwały, w wyniku którego:

20 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”

Zebranie Wiejskie Sołectwa Rakownia podjęło Uchwałę Nr 2/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany przedsięwzięć w ramach turnieju JSP w 2018 roku (uchwała stanowi załącznik do protokołu).

Przy sporządzaniu protokołu obecni byli:
1) Protokołujący Zebranie Tecław Piotr
( nazwisko i imię) (podpis)
2) Prowadzący Zebranie Piotrzkowski Grzegorz
( nazwisko i imię) (podpis)