Zebranie Wiejskie w sprawie podziału funduszu sołeckiego na rok 2024.

W dniu 18 września 2023 roku o godzinie 18.00 w świetlicy wiejskiej odbyło się zebranie mieszkańców zwołane w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2024 rok

 

P R O T O K Ó Ł

 

z zebrania wiejskiego sołectwa Rakownia przeprowadzonego w dniu

18 września 2023 roku

 

Zebranie wiejskie rozpoczęło się o godz. 18.00 i trwało do godz. 20.00

Porządek Zebrania:

1.    Powitanie mieszkańców.

2.    Wybór protokolanta zebrania.

3.    Zgłaszanie zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok (propozycja sołtysa, rady sołeckiej lub wniosek 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, dyskusja oraz podjęcie uchwały).

4.    Wolne wnioski.

5.    Zakończenie zebrania.

 

Porządek zebrania został zatwierdzony ilością głosów: „za” 45, „przeciw” 0, „wstrzymujących się”   0.

1.    Zebranie otworzył i przewodniczył sołtys Grzegorz Piotrzkowski.

2.    W zebraniu wzięło udział 45 osób (lista obecności w załączeniu) oraz burmistrz Justyna Radomska, pracownik UMiG Sławomir Malec.

3.    Protokolantem zebrania został wybrany Piotr Madeja.

4.    Streszczenie przebiegu zebrania:

Sołtys Grzegorz Piotrzkowski powitał gości oraz przybyłych mieszkańców sołectwa Rakownia
na zebranie wiejskie. Po zatwierdzeniu porządku zebrania (jednogłośnie) oraz wyborze protokolanta Pana Piotra Madei (jednogłośnie) sołtys poinformowała mieszkańców Sołectwa, iż w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok sołectwo dysponuje kwotą 52.073,51 zł. Sołtys poinformował mieszkańców, że do dnia dzisiejszego nie wpłynął żaden wniosek minimum 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa dot. zgłaszania zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok. W związku z powyższym została wypracowana wraz z Radą Sołecką lista przedsięwzięć do realizacji z funduszu sołeckiego na 2024 rok.

Następnie Sołtys przedstawił oraz uzasadnił propozycje zadań do realizacji, które zostały poddane w głosowaniu jawnemu. Wnioskuje się, aby ww. środki przeznaczyć na:

a)  zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) szacowana kwota 27.000,00 zł (w głosowaniu jawnym wniosek został odrzucony 4 „za”, 36 „przeciw”, 5 „wstrzymujących się” );

b)  zakup osłon do wiaty szacowana kwota 4.500,00 zł (w głosowaniu jawnym wniosek został przyjęty 22 „za”, 3 „przeciw”, 20 „wstrzymujących się” );

c)  wynajem toalety przenośnej wraz z obsługą serwisową na boisku sportowym szacowana kwota 1.700,00 zł (w głosowaniu jawnym wniosek został przyjęty 22 „za”, 3 „przeciw”,     20 „wstrzymujących się” );

d)  zakup paliwa i materiałów do kosiarki szacowana kwota 1.000,00 zł (w głosowaniu jawnym wniosek został przyjęty 43 „za”,  0„przeciw”,    2 „wstrzymujących się” );

e)  wykaszanie terenów zielonych (usługa) szacowany koszt 9.000,00 zł (w głosowaniu jawnym wniosek został przyjęty  43„za”, 0 „przeciw”,  2   „wstrzymujących się” );

f)   organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego (usługa) w kwocie 5.000,00 zł (w głosowaniu jawnym wniosek został przyjęty 37 „za”,  0„przeciw”,    8 „wstrzymujących się” );

g)  koncepcja zagospodarowania parku w Rakowni szacowana kwota 5.000,00 zł (w głosowaniu jawnym wniosek został odrzucony 2 „za”, 40 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się” );

h)  organizacja turnieju tenisa stołowego szacowana kwota 600,00 zł (w głosowaniu jawnym wniosek został przyjęty  „za”,  „przeciw”,     „wstrzymujących się” );

i)   wykonanie oprysku na chwasty na boisku sportowym szacowana kwota 1.500,00 zł (w głosowaniu jawnym wniosek został przyjęty 19 „za”,  0„przeciw”,     26„wstrzymujących się” );

j)   budowa strefy rekreacji przy ul. Sowiej w Rakowni (projekt zagospodarowania) szacowana kwota 2.000,00 zł (w głosowaniu jawnym wniosek został przyjęty 42 „za”,  0„przeciw”,     3 „wstrzymujących się” );

k)  zakup umundurowania dla OSP Rakownia szacowana kwota 5.500,00 zł (w głosowaniu jawnym wniosek został przyjęty  44„za”, 0 „przeciw”,    1 „wstrzymujących się” );

l)   zakup wyposażenia dla OSP Rakownia szacowana kwota 9.900,00 zł (w głosowaniu jawnym wniosek został przyjęty 43 „za”, 0 „przeciw”,    2 „wstrzymujących się” );

m) modernizacja ogrodzenia boiska sportowego szacowana kwota 11.373,00 zł (w głosowaniu jawnym wniosek został przyjęty 27 „za”, 0 „przeciw”,    18 „wstrzymujących się” ).

5. Po opracowaniu wniosku o realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego wraz z uzasadnieniem (wniosek stanowi załącznik do protokołu) poddano pod głosowanie jawne projekt uchwały, w wyniku którego:

45 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

Zebranie Wiejskie Sołectwa Rakownia podjęło Uchwałę Nr 1/2023 w sprawie uchwalenia wniosku
o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego w 2024 roku (uchwała stanowi załącznik do protokołu).

6.Wolne wnioski

1)    Czy będzie kontynuacja budowy ciągu pieszego wzdłuż ulicy Goślińskiej?

2)    Czy będzie kontynuowana dalsza budowa kanalizacji w Rakowni?

3)    Czy ul. Jastrzębia będzie utwardzona płytami drogowymi?

4)    Czy jest możliwość budowy oświetlenia drogowego ul. Pawia oraz ul. Zięby (sprawdzić czy został złożony wniosek)?

5)    Wniosek ws. przycinki drzew i krzewów wzdłuż ul. Goślińskiej.

6)    Wniosek ws. oczyszczenia chodnika (trawa, chwasty) wzdłuż ul. Goślińskiej.

7)    Uwagi mieszkańców dot. używania walca drogowego z wibracją w związku z remontami dróg.

8)    Przejazd kolejowy ul. Przemysłowa wniosek ws. załatania wyrw.

9)    Czy istnieje możliwość lokalizacji przystanku na żądanie przy ul. Gawrona?

 

 

 

Przy sporządzaniu protokołu obecni byli:

1) Protokołujący Zebranie Piotr Madeja

( nazwisko i imię)                                                               (podpis)

2) Prowadzący Zebranie Grzegorz Piotrzkowski