Zebranie Wiejskie w sprawie nagrody.

W dniu 4 grudnia 2019 roku o godzinie 18.00 w świetlicy odbyło się zebranie wiejskie w sprawie podziału pieniędzy otrzymanych w nagrodę za zajęcie drugiego miejsca w rozgrywkach sportowo-rekreacyjnych mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina.

P R O T O K Ó Ł

z zebrania wiejskiego sołectwa Rakownia
przeprowadzonego w dniu 4 grudnia 2019 roku

Zebranie wiejskie rozpoczęło się o godz. 18.00 i trwało do godz. 19.00
Porządek Zebrania:
1. Powitanie mieszkańców.
2. Wybór protokolanta zebrania.
3. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu środków finansowych w ramach nagrody za udział w rozgrywkach sportowo-rekreacyjnych mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina w 2019 roku, dyskusja.
4. Zakończenie zebrania

Porządek zebrania został zatwierdzony ilością głosów: „za” 16, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0.

1. Zebranie otworzył i przewodniczył sołtys Grzegorz Piotrzkowski.
2. W zebraniu wzięło udział …16….. osób (lista obecności w załączeniu).
3. Protokolantem zebrania został wybrany p. Marcin Kuchnowski
4. Streszczenie przebiegu zebrania:
Po powitaniu mieszkańców oraz wyborze protokolanta sołtys przedstawił porządek zebrania który następnie został jednogłośnie przyjęty przez zebranych podczas głosowania. Sołtys zaproponował aby pieniądze z nagrody zostały przeznaczone na następujące zadania: na utrzymanie kosiarki 1.000,00 zł, na wynajem sali do gry w siatkówkę oraz zakup brakujących trzech kompletów strojów 1.500,00 zł, na zakup i montaż kolejnych osłon do wiaty na boisku 2.500,00 zł. Na pytanie o inne propozycje na wykorzystanie pieniędzy w kwocie 5.000,00 zł z nagrody wywalczonej w rozgrywkach, z sali odezwały się głosy, że taki podział będzie dobry.
5. Po opracowaniu wniosku o przeznaczenie środków finansowych w ramach nagrody za udział w rozgrywkach sportowo-rekreacyjnych mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina w 2019 roku poddano pod głosowanie jawne projekt uchwały, w wyniku którego:
…16. głosów „za”
….0. głosów „przeciw”
….0. głosów „wstrzymujących się”

Zebranie Wiejskie Sołectwa Rakownia podjęło Uchwałę Nr 1/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych w ramach nagrody za udział w rozgrywkach sportowo-rekreacyjnych mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina w 2019 roku (uchwała stanowi załącznik do protokołu).

Przy sporządzaniu protokołu obecni byli:
1) Protokołujący Zebranie Marcin Kuchnowski …………….
( nazwisko i imię) (podpis)
2) Prowadzący Zebranie Grzegorz Piotrzkowski ………………

Dziękuję mieszkańcom za udział w zebraniu.

sołtys Grzegorz Piotrzkowski