Zebranie Wiejskie na boisku !!!

We wtorek 2 czerwca 2020r. o godzinie 19.00 na boisku sportowym przy ul. Sowiej odbyło się zebranie wiejskie. Ze względu na panującą pandemię zebranie mogło odbyć się tylko na wolnym powietrzu, do 150 osób ( na żadne zebranie jeszcze tylu nie przyszło) z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

                                                                                                                      P R O T O K Ó Ł

 

z zebrania wiejskiego sołectwa Rakownia przeprowadzonego w dniu 02 czerwca 2020 roku

 

Zebranie wiejskie rozpoczęło się o godz. 19.00 i trwało do godz. 20.00

Porządek Zebrania:

 1. Powitanie mieszkańców.
 2. Wybór protokolanta zebrania.
 3. Zmiana przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku, dyskusja oraz podjęcie uchwały.
 4. Zmiana przedsięwzięć w ramach nagrody za zajęcie drugiego miejsca w rozgrywkach sportowo-rekreacyjnych mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina w 2019 r. dyskusja oraz podjęcie uchwały.
 5. Zakończenie zebrania.

 

Porządek zebrania został zatwierdzony ilością głosów: „za” 13., „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0.

 1. Zebranie otworzył i przewodniczył sołtys Grzegorz Piotrzkowski.
 2. W zebraniu wzięło udział 13 osób (lista obecności w załączeniu).
 3. Protokolantem zebrania został wybrany p. Paweł Leszczuk.
 4. Streszczenie przebiegu zebrania:

Sołtys Grzegorz Piotrzkowski poinformował mieszkańców Sołectwa Rakownia, iż w związku z epidemią koronawirusa organizacja festynu sportowego z okazji „Dnia Dziecka” jest niemożliwa. Zgodnie z wytycznymi ministerstwa dozwolona jest organizacja imprezy na otwartej przestrzeni do 150 osób przy zachowaniu dystansu społecznego (2 metry odległości lub w przypadku braku możliwości zachowania dystansu nakazuje zasłanianie nosa i ust).

W związku z powyższym Sołtys wraz z Radą Sołecką wnioskują o zaakceptowanie przez Zebranie Wiejskie rezygnacji z przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego 2020:
-„zakup usług dot. organizacji festynu sportowego dzień dziecka” w kwocie 2.000,00 zł,

-„zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowego dzień dziecka” w kwocie 300,00 zł,

-„zakup materiałów do organizacji festynu sportowego dzień dziecka” w kwocie 700,00 zł,

-„zakup materiałów do organizacji festynu sportowego dzień kobiet” w kwocie 1.000,00 zł oraz przeznaczenie oszczędności z wykonanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego 2020:

-„zakup defibrylatora wraz z wyposażeniem” w kwocie 367,00 zł,

„zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowego dzień kobiet” w kwocie 161,00 zł.

Środki finansowe w kwocie 4.528,00 zł wnioskuję się o przeznaczenie na „remont ogrodzenia boiska sportowego”. Ww. propozycję zmian poddano pod dyskusję z mieszkańcami.

 1. Po opracowaniu wniosku o zmianę przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku poddano pod głosowanie jawne projekt uchwały, w wyniku którego:
 2. głosów „za”
 3. głosów „przeciw”
 4. głosów „wstrzymujących się”

Zebranie Wiejskie Sołectwa Rakownia podjęło Uchwałę Nr 1/2020 w sprawie zmiany przedsięwzięć oraz przeznaczenie oszczędności w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku (uchwała stanowi załącznik do protokołu).

 1. Następnie sołtys poinformował zebranych, że z tego samego powodu nie odbywają się spotkania osób grających w siatkówkę i wobec powyższego wnioskuje o rezygnację z zadania wynajem sali do gry w siatkówkę i przeznaczenia kwoty 1100,00 zł na zadanie „remont ogrodzenia boiska sportowego”. Propozycję zmiany poddano pod dyskusję.
 2. Po opracowaniu wniosku o zmianę przedsięwzięcia w ramach nagrody za zajęcie drugiego miejsca w rozgrywkach sportowo-rekreacyjnych mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina w 2019 roku poddano pod głosowanie jawne projekt uchwały w wyniku którego:
 3. głosów „za”
 4. głosów „przeciw”
 5. głosów „wstrzymujących się”

 

Przy sporządzaniu protokołu obecni byli:

1) Protokołujący Zebranie   Paweł Leszczuk

                                                       ( nazwisko i imię)                                                                   (podpis)

2) Prowadzący Zebranie Grzegorz Piotrzkowski