Fundusz wiejski został rozdysponowany.

We wtorek 4 września 2018 r o godz. 19.00 odbyło się zebranie wiejskie w sprawie podziału funduszu wiejskiego na 2019 r.

P R O T O K Ó Ł

 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rakownia

przeprowadzonego w dniu 04 września 2018 roku

 

Zebranie wiejskie rozpoczęło się o godz. 19:00 i trwało do godz. 21.00.

Porządek Zebrania:

 1. Powitanie mieszkańców.
 2. Wybór protokolanta zebrania.
 3. Zgłaszanie zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok (propozycja sołtysa, rady sołeckiej lub wniosek 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, dyskusja),
 4. Podjęcie uchwały o przyjęciu do realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie zebrania.

 

Porządek zebrania został zatwierdzony ilością głosów: „za” 45, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0.

 

 1. Zebranie otworzył i przewodniczył sołtys Grzegorz Piotrzkowski.
 2. W zebraniu wzięło udział 45 osób (lista obecności w załączeniu).
 3. Protokolantem zebrania został(a) wybrany(a) Damian Bogusz
 4. Streszczenie przebiegu zebrania:

Sołtys Grzegorz Piotrzkowski poinformował mieszkańców, że w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok sołectwo Rakownia dysponuje kwotą 32.052,85 zł.

Sołtys poinformował mieszkańców, że do dnia dzisiejszego nie wpłynął żaden wniosek minimum 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa dot. zgłaszania zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok. W związku z powyższym została wypracowana wraz z Radą Sołecką lista przedsięwzięć do realizacji z funduszu sołeckiego na 2019 rok. Wnioskuje się, aby ww. środki przeznaczyć na: utwardzenie dróg gminnych w sołectwie płytami drogowymi, zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Rakownia, organizacja festynów sportowych z okazji dnia kobiet oraz dnia dziecka, organizacja turnieju tenisa stołowego dla mieszkańców sołectwa, zakup osłon wiaty na boisku sportowym.

Ww. propozycję poddano pod dyskusję z mieszkańcami. W czasie dyskusji p. Adam M. stwierdził, że chciałby zgłosić inną propozycję na co sołtys odpowiedział, że propozycje z listą poparcia wraz z uzasadnieniem należało zgłosić wcześniej a nie dopiero zbierać podpisy na zebraniu. Zapytano o opinię na ten temat obecnego na zebraniu przewodniczącego Rady Miejskiej, który zdanie sołtysa potwierdził. Pan Dariusz Ś. zapytał skąd mieszkańcy mieli wiedzieć o takim sposobie zgłaszania propozycji do funduszu sołeckiego na co sołtys odpowiedział, że jest to napisane na zaproszeniu na zebranie wiejskie jakie zostało rozwieszone na tablicach ogłoszeń oraz udostępnione w sklepach. Pani Dorota P. stwierdziła, że można by dokonać zakupu przenośnej toalety na boisko na co sołtys odpowiedział, że takiej propozycji nie było a decyzji rady sołeckiej i swojej teraz zmieniać nie powinien oraz wyraził obawę, że toaleta stojąca na boisku zostanie bardzo szybko zniszczona a także zwrócił uwagę na problem z prawidłową jej konserwacją oraz bieżącą obsługą. Na tym dyskusję nad przedstawionymi propozycjami zakończono.

 

 1. Po opracowaniu wniosku o realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego wraz z uzasadnieniem (wniosek stanowi załącznik do protokołu) poddano pod głosowanie jawne projekt uchwały, w wyniku którego:
 2. głosów „za”
 3. głosów „przeciw”
 4. głosów „wstrzymujących się”

 

Zebranie Wiejskie Sołectwa Rakownia podjęło Uchwałę Nr 1/2018 z dnia 04 września 2018 roku w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego w 2019 roku (uchwała stanowi załącznik do protokołu).

 1. W wolnych wnioskach głos zabrali:

 

Jako pierwszy głos zabrał obecny na zebraniu Burmistrz Miasta i gminy p. Dariusz Urbański, przedstawił mieszkańcom aktualny stan inwestycji w sołectwie; 14 września zostanie otwarta oferta jaka wpłynęła po ogłoszeniu drugiego przetargu na budowę wodociągu (pierwszy przetarg został unieważniony ponieważ oferta znacznie przekraczała zaplanowany budżet). Budżet jaki przewidziano na budowę wodociągu w Rakowni to 5.700.000 i jak zapewnia burmistrz będzie on wystarczający. Trwają końcowe rozmowy w sprawie remontu ul. Dolnej na którą wraz z ul. Przemysłową zostanie wydatkowana kwota 550.000 zł. Na budowę wodociągu wraz z kanalizacją była przewidziana kwota 12.000.000 zł. pozostała kwota, po odjęciu kwoty przeznaczonej na budowę wodociągu i podpisaniu na jego budowę umowy zostanie na budowę kolejnych etapów kanalizacji. Po wysłuchaniu tych informacji mieszkańcy ul. Dolnej wyrazili swoją obawę czy remont ul Przemysłowej nie zabierze większej części pieniędzy a na ul. Dolną zostaną resztki na co burmistrz odpowiedział, że tam gdzie będzie wymagane to zostaną położone płyty drogowe a w pozostałych miejscach nawierzchnia zostanie utwardzona. Po słowach burmistrza, że cała Rakownia zostanie zwodociągowana radny p. Michał H. zarzucił burmistrzowi, że wodociąg powstanie tylko w ramach pierwszego etapu bo drugi jeszcze nie jest zaprojektowany na co burmistrz odpowiedział, że etap pierwszy obejmuje prawie wszystkie zamieszkałe posesje a etap drugi to działki dotychczas nie zamieszkałe lub budynki znacznie oddalone od nitki wodociągowj. Kolejnym ważnym tematem poruszonym na zebraniu była nowa inwestycja jaka ma powstać na terenie strefy przemysłowej Murowanej Gośliny. Firma Ravel Logistic zamierza wybudować olbrzymią halę produkcyjno-magazynową gdzie mają być produkowane i składowane środki owadobójcze oraz trutki na gryzonie. Ze względu na charakter produkcji budowa takiego obiektu budzi niepokój mieszkańców którzy nie chcą aby taka fabryka na terenie gminy została pobudowana. Burmistrz wyjaśnił mieszkańcom, że została zwołana sesja nadzwyczajna na której został zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego aby tego typu zakłady nigdy tam nie powstały. Pan Krzysztof G. wyraził swoją obawę czy po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego właściciele firmy nie będą chcieli odszkodowania na co burmistrz odpowiedział, że pewności nie ma ale i tak zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego z 2013 r zakład o podwyższonym ryzyku katastrofy, a do tego typu ten się zalicza, nie może zostać na tym terenie pobudowany. Poinformował też obecnych, że spotkał się z właścicielem firmy bros, któremu przekazał, że ta inwestycja będzie blokowana i otrzymał odpowiedź, na razie ustną, że w takim razie firma się wycofuje z inwestycji w Murowanej Goślinie. Słowa burmistrza niestety nie wszystkich przekonały bo z sali odezwały się głosy, że za łatwo poszło jak na tak potężną firmę to zbyt szybko się poddała a na razie nic nie ma na piśmie są tylko zapewnienia ustne. Kolejną osobą jaka zabrała głos w dyskusji była mama dziecka uczęszczającego do naszego przedszkola, wyraziła ona swe zaniepokojenie sytuacją jaka zapanowała w placówce prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni, a mianowicie brakiem pań przedszkolanek które wypowiedziały pracę. Obecny na zebraniu członek zarządu stowarzyszenia p. Jacek T. poinformował, że w ciągu dwóch dni będzie już pełna obsada a sytuacji, że dwie panie się zwolnią w tym samym czasie nikt nie mógł przewidzieć. Na tym temacie dyskusja została zakończona. Sołtys podziękował zebranym za udział i zakończył zebranie. Należy jeszcze dodać, że obradom towarzyszyła ekipa telewizyjna z TVP 3 która przeprowadziła po zakończeniu zebrania wywiad z p. radnym Michałem H. oraz z Burmistrzem Dariuszem Urbańskim.

 

 

 

Przy sporządzaniu protokołu obecni byli:

1) Protokołujący Zebranie      Damian Bogusz

                                                       ( nazwisko i imię)                                                                  (podpis)

2) Prowadzący Zebranie Piotrzkowski Grzegorz                                             ………………

Szanowni mieszkańcy. Po wystąpieniu p. Adama oraz p. Darka można było odnieść wrażenie że sołtys i rada sołecka uzurpują sobie wyłączne prawo do decyzji w sprawie na co ma zostać przeznaczony fundusz sołecki. Nic bardziej błędnego. O przeznaczeniu funduszu decydują mieszkańcy podczas głosowania, a zgłaszanie pomysłów na wykorzystanie funduszu również jest w Państwa gestii. Należy niestety spełnić kilka warunków bez których taki pomysł po prostu nie przejdzie weryfikacji w urzędzie. Przedsięwzięcie musi mieścić się w ramach zadań własnych gminy, inwestycje tylko na terenach należących do gminy, należy wskazać jaka kwota oraz konkretnie na jaki cel ma być przeznaczona no i oczywiście musi zostać wydatek uzasadniony. Pomysł taki może zgłosić sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców danej miejscowości. W związku z wymogami jakie musi spełnić takie zgłoszenie oczywistym wydaje się fakt, że należy taki pomysł przygotować przed zebraniem, ale przekazanie go sołtysowi może nastąpić nawet na początku zebrania. Niestety po przegłosowaniu porządku zebrania, gdy jest przedstawianie zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego nie ma mowy o spontanicznym zbieraniu podpisu pod pomysłem bo takiego punktu w porządku zebrania nie ma. Należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, otóż planując zakup czegokolwiek trzeba mieć na uwadze, że sprzedawca musi wyrazić zgodę na wystawienie faktury przelewowej z okresem płatności min. 14 dni a do faktury nie mogą zostać doliczone koszty transportu. Z własnego doświadczenia wiem, że w pewnych sytuacjach jest to kłopotliwe i często trzeba zrezygnować z tańszego zakupu bo sprzedawca nie wystawia faktury przelewowej. Sądzę, że te informacje usprawnią podejmowanie decyzji podczas kolejnego podziału funduszu sołeckiego. Cieszy mnie fakt, że rośnie w naszym sołectwie zainteresowanie tym co się dzieje, o czym świadczy fakt coraz większej frekwencji na zebraniach. Trochę mnie zdziwił brak konsekwencji podczas głosowania nad propozycjami sołtysa i rady sołeckiej, gdzie osoba będąca w radzie sołeckiej podczas przygotowywania propozycji głosuje za a na zebraniu jest przeciwna, ale każdy ma prawo zmienić zdanie.

Po zebraniu odbyło się spotkanie rady sołeckiej i zarządu OSP w sprawie Święta Pyry. zaproszenie na pyry z gzikiem