Protokół z zebrania wiejskiego

Na zebraniu w dniu 08.09.2016 zostały podjęte dwie ważne dla sołectwa decyzje dlatego poniżej zamieszczam protokół.

P R O T O K Ó Ł

 

z zebrania wiejskiego Sołectwa Rakownia

przeprowadzonego w dniu 08 września 2016 roku

 

Zebranie wiejskie rozpoczęło się o godz. 19:00 i trwało do godz. …20:30……..

Porządek Zebrania:

 1. Powitanie mieszkańców.
 2. Wybór protokolanta zebrania.
 3. Zgłaszanie zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku (sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa), dyskusja.
 4. Podjęcie uchwały o przyjęciu do realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.
 5. Przeznaczenie oszczędności w ramach nagrody za turniej JSP.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie zebrania.

 

Porządek zebrania został zatwierdzony ilością głosów: „za”23., „przeciw”0…, „wstrzymujących się”………0………..

 

 1. Zebranie otworzył i przewodniczył sołtys Grzegorz Piotrzkowski.
 2. W zebraniu wzięło udział ……23………….. osób (lista obecności w załączeniu).

oraz:

…zastępca burmistrza Miasta i Gminy p. Krzysztof Oczkowski i pracownik urzędu specjalista do spraw sołectw i osiedli samorządowych p Sławomir Malec

Protokolantem zebrania został wybrany p. Andrzej Kowalewski.

 1. Streszczenie przebiegu zebrania:

Po otwarciu zebrania i powitaniu gości oraz wszystkich przybyłych na zebranie sołtys Grzegorz Piotrzkowski przedstawił dotychczasowy przebieg prac nad budową wiaty na boisku sportowym w Rakowni. Zaznaczył, że fundusz sołecki na 2017 rok w pierwotnej wysokości 23.964zł.23gr. został umniejszony o kwotę 6 000 zł. gdyż konieczne było przesunięcie tej kwoty na ten rok aby było możliwe wykonanie pierwszego etapu budowy czyli postawienie konstrukcji. Sołtys i rada sołecka zaproponowali aby cały dostępny fundusz sołecki na rok 2017 w kwocie 17.964 zł.23 gr. przeznaczyć na dokończenie budowy wiaty. W następnym punkcie sołtys przedstawił propozycję przeznaczenia oszczędności z zadania „organizacja festynów w Rakowni” w kwocie 499 zł. na zadanie „zakup materiałów potrzebnych do zabezpieczenia konstrukcji wiaty budowanej na boisku sportowym w Rakowni”.

 1. Po opracowaniu wniosku o realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego wraz z uzasadnieniem (wniosek stanowi załącznik do protokołu) poddano pod głosowanie jawne projekt uchwały, w wyniku którego:

……22…. głosów „za”

…0……. głosów „przeciw”

……1…. głosów „wstrzymujących się”

 

Zebranie Wiejskie Sołectwa Rakownia podjęło Uchwałę Nr 2/2016
w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego w 2017 roku (uchwała stanowi załącznik do protokołu).

 

Po opracowaniu wniosku o przeznaczeniu oszczędności w ramach
nagrody za turniej JSP poddano pod głosowanie jawne projekt uchwały, w wyniku którego:

……23…. głosów „za”

0…. głosów „przeciw”

…0…. głosów „wstrzymujących się”

 

Zebranie Wiejskie Sołectwa Rakownia podjęło Uchwałę Nr 3/2016
w sprawie przeznaczenia oszczędności w ramach nagrody za turniej JSP (uchwała stanowi załącznik do protokołu).

 1. W wolnych wnioskach głos zabrali:

 

Pan Stellmach zapytał dlaczego nie będzie doprowadzony wodociąg do jego posesji tylko kończyć się będzie 50m od niego a to przecież nieduża odległość, p. burmistrz Oczkowski odpowiedział, że tak to zaplanowano, ale w przyszłości kiedy końcówka wodociągu będzie tak blisko to zakładając rozbudowę miejscowości podłączenie będzie bardziej prawdopodobne. P. Joanna Bogusz zadała pytanie dotyczące oświetlenia ulic na co p. burmistrz Oczkowski odpowiedział, że oświetlenie będzie budowane zgodnie z planem i grafikiem jaki został sporządzony i jest dostępny w urzędzie i że prześle tabelkę sołtysowi do opublikowania. Pan Tecław zapytał dlaczego naprawa dróg dolnej oraz Przemysłowej nie są skoordynowane a to przecież jeden ciąg komunikacyjny, na co p. burmistrz Oczkowski odparł, że w przyszłości będą na to zwracać uwagę. Po tych pytaniach sołtys Grzegorz Piotrzkowski zwrócił uwagę mieszkańców na to, że w tym roku brak jest funduszy na eksploatację kosiarki na boisku wiejskim, ale, że jego zdaniem skoro to Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni ma boisko w użyczeniu od Urzędu Miasta i Gminy i nim zarządza to te koszty powinno ponosić właśnie Stowarzyszenie. Zaznaczył przy tym, że przez ostatnie dwa lata to on oraz trzech członków rady sołeckiej regularnie kosili boisko które tak zachwyciło burmistrza Dariusza Urbańskiego podczas jego ostatniej wizyty na boisku a finansowane to było z funduszu sołeckiego. Pan radny Michał Hałas stwierdził, że w czasie gdy on był sołtysem to zawarł porozumienie z p. Jackiem Tomaszewskim i ten w zamian za używanie kosiarki na swoim terenie wielkościowo podobnym do wielkości boiska dostarczał paliwo i obsługę kosiarki do koszenia boiska i to doskonale funkcjonowało. Na pytanie dlaczego ten układ przestał funkcjonować p. Tomaszewski odpowiedział, że sołtys zaczął się interesować gdzie i jak długo pracuje kosiarka a nie powinno się sprawdzać sponsora więc kosiarkę odprowadził, na co sołtys odparł, że osoba która używa sprzętu w zamian za paliwo i obsługę jego zdaniem w tym przypadku nie zasługuje na miano sponsora bo to zwyczajny interes i dlatego według niego niedopuszczalne jest używanie sprzętu wiejskiego na terenie prywatnym więc kosiarka ma garażować u niego. Po kilku słownych utarczkach zebranie zakończono.

 

Przy sporządzaniu protokołu obecni byli:

1) Protokołujący Zebranie……………………………………………………………..      …………….

                                                       ( nazwisko i imię)                                                                   (podpis)

2) Prowadzący Zebranie…………………………………………………………………       ………………resized_20160908_192251